development to business consulting - Úvodní stránka

Seznam školících a tréninkových programů

Assessment Center / Development Center

 • Executive outplacement.
 • Zhodnocení kompetencí potřebných pro danou pracovní pozici.
 • Analýza potenciálu dalšího rozvoje jednotlivých účastníků.
 • Získání individuální motivace pro další seberozvoj.
 • Získání podkladů pro definování potřeb vzdělávání.
 • Návazné zabezpečení rozvoje kompetencí.

Jak vést a motivovat

 • Být tím, kdo ukazuje cestu, je oporou a jde příkladem.
 • Přizpůsobit svůj styl řízení dané situaci. Zvládnout změnu.
 • Lépe využívat individuální přístup k jednotlivým členům týmu.
 • Přijmout zodpovědnost za chod a výsledky týmu.
 • Umět prosadit nepopulární rozhodnutí.
 • Oddělit profesionální a osobní roli.
 • Pochopit a natrénovat principy komunikace v konkrétních situacích z praxe.
 • Zaměřit se na komunikaci změny, prosazení požadavku, manipulativní chování okolí a komunikaci související s organizací času.
 • Inspirovat se novými technikami k oddělení profesionální a osobní role.

Umění použít různé styly vedení podle situace

 • Identifikovat individuální silné stránky v řízení.
 • Poznat rezervy v řízení.
 • Navrhnout a trénovat scénáře řešení konkrétních situací z praxe.
 • Vhodně volit styl podle okamžité situace.

Jak si vychovat výkonného podřízeného

 • Získat nový náhled na motivaci v kolektivu.
 • Určit individuální i kolektivní potřeby a stanovit cíle manažera v motivaci zaměstnanců.
 • Zlepšit svoje komunikační dovednosti v motivačním rozhovoru. Pochopit nutnost neustále se touto problematikou zabývat a aktivně ji řešit.

Přijímání a propouštění pracovníků

 • Zlepšit svoje dovednosti v přijímacím a propouštěcím pohovoru. Natrénovat nové techniky vedení rozhovoru.
 • Posílit svoji sebedůvěru v těchto situacích a snížit tak nepříjemné pocity s nimi související.

Jak na hodnotící rozhovory

 • Trénovat s hodnotiteli správné vedení pravidelných hodnoticích strukturovaných rozhovorů.
 • Naučit se poskytovat hodnotnou zpětnou vazbu.
 • Trénovat utváření dohod s podřízenými a hodnotit jejich naplňování.
 • Naučit se motivovat pracovníky k osobnímu rozvoji a růstu výkonnosti.

Koučování jako managerská technika

 • Naučit se prakticky využívat metody efektivního koučování týmů a jednotlivců při vedení svých podřízených.
 • Naučit se analyzovat problémy a komunikovat v týmu tak, aby byly problémy a konflikty řešeny rychle a efektivně a aby byly nalezeny jejich pravé příčiny.
 • Naučit se ovlivňovat a vést podřízené tak, aby byl maximálně aktivizován jejich potenciál pro potřeby organizace a pro jejich vlastní seberozvoj.

Komunikace v projektových týmech

 • Posílit týmovou soudržnost, nastolit atmosféru otevřené komunikace, posílit neformální vazby mezi členy týmu.
 • Anonymně zmapovat a v moderované diskusi objasnit kritická místa, která podle názoru jednotlivých účastníků mohou ohrožovat úspěšnost projektu a jsou zdrojem obav.
 • Vyjasnit role a očekávání spojená s pozicemi a kompetencemi jednotlivých účastníků nebo s úkoly subtýmů.
 • Společně nastavit závazná pravidla informovanosti a komunikace v týmu.

Řízení změny

 • Seznámit účastníky s problematikou řízení změny.
 • Poskytnou praktické nástroje pro analýzu prostředí změny, postojů a vlivu jednotlivých účastníků.
 • Naučit účastníky změnu správně komunikovat a ovlivňovat klíčové partnery změny.

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování

 • Být schopen uzavírat hodnotné a udržitelné dohody.
 • Zlepšit profesionální vztahy a zvýšit svůj profesionální kredit.
 • Snížit frustraci plynoucí z nepříjemných vyjednávacích situací.
 • Zvýšit profitabilitu smluvních vztahů.
 • Být schopen uzavírat hodnotné a udržitelné dohody.

Prezentační techniky

 • Naučit se přesvědčivě a kultivovaně vystupovat na veřejnosti (představení sebe a společnosti, obhajoba soutěžního projektu, vystoupení před představenstvem společnosti...).
 • Pomocí prožitkového výcviku dosáhnout posílení sebejistoty, potřebné pro úspěšné veřejné vystoupení.
 • Přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev.
 • Trénovat obtížné situace při prezentaci.
 • Zlepšit schopnost pracovat se skupinou posluchačů.

Lektorské dovednosti

 • Procvičit a připravit se na různé situace, které při tréninku nastávají a které je třeba komunikačně zvládnout.
 • Pomocí prožitkového výcviku dosáhnout posílení sebejistoty účastníků, potřebné pro úspěšné trénování svých posluchačů.
 • Konzultace a pomoc s přípravou konkrétních tréninkových modulů jednotlivých účastníků.
 • Posílit svou profesionalitu v pozici trenéra/lektora ve smyslu vybudování nebo rozvinutí svých schopností, dovedností, celkového stylu práce a své role.
 • Procvičit a připravit se na různé obtížné situace, do kterých se trénující školitel dostává a které musí komunikačně zvládnout.

Time management 21.století

 • Zlepšit se v určování priorit při řízení času.
 • Zvýšit efektivitu práce a smysluplnost volného osobního času.
 • Určit situace, které vedou k plýtvání energie a inspirovat se novými postupy organizace času.
 • Pochopit principy dlouhodobého rozvoje a udržení duševních a fyzických sil.

Osobní organizovanost

 • Poznat a pro dosahování cílů využívat osobní hodnoty.
 • Identifikovat motivátory a jejich vliv.
 • Definovat cíle.
 • Sestavit a realizovat plány.
 • Pracovat s časem a v čase.

Vedení porad a pracovních setkání

 • Lépe zvládnout principy manažerských, řešitelských a kontrolních porad.
 • Trénovat konkrétní komunikační dovednosti k jednotlivým poradám.
 • Uvědomit si nutnost pečlivé přípravy a vedení porad.
 • Identifikovat svoje silné a slabé stránky ve vedení a přípravě porad.

Sebepoznání - cesta k profesionálnímu růstu

 • Poskytnout účastníkům přehled (na základě absolvování náročných úloh, testů, modelových situací a případových studií) o jejich výkonových schopnostech, IQ, EQ, prezentačních, komunikačních a vyjednávacích dovednostech.
 • Pomocí individuální a skupinové zpětné vazby zvýšit poznání svých kvalit, sebevědomí a uvědomit si prostor pro další rozvoj.
 • Ukázat účastníkům možné cesty jejich dalšího rozvoje.

Péče o zákazníka

 • Pochopit nutnost poskytovat optimální péči zákazníkům.
 • Zlepšit a natrénovat vhodnou komunikaci.
 • Uvědomit si výhody nových komunikačních postupů.
 • Zvýšit profesionální úroveň.

Dlouhodobá spolupráce a vztahy s VIP

 • Najít nový pohled na profesionální vztahy.
 • Identifikovat kvalitu dosavadní spolupráce a určit možné kroky k jejímu zlepšení.
 • Trénovat techniky a dovednosti budování spojenectví a nadstandardních vztahů.

Telefonování

 • Zlepšit a procvičit profesionální přístup k telefonování a přispět tak k zlepšení image společnosti.
 • Vést efektivní telefonní hovory.

Reklamace a stížnosti

 • Získat nové dovednosti při řešení reklamací a stížností vedoucí k udržení zákazníka.
 • Zlepšit odolnost účastníků kurzu vůči stresu v těchto situacích.
 • Pochopit uvažování obtížného zákazníka a předjímat konfliktní situace.

Trénink prodejního rozhovoru

 • Posílit prodejní dovednosti týmu obchodních zástupců v současném konkurenčním prostředí.
 • Na základě intenzivního tréninku získat dovednosti potřebné v práci obchodního zástupce.
 • Zvýšit profesionalitu obchodních zástupců.
 • Zajistit dlouhodobý a kontinuální rozvoj prodejních dovedností týmu obchodních zástupců.

Zvládání stresu a zátěžová odolnost

 • Objasnění teorie a praxe zvládání stresu.
 • Osvětlit chování, které napomáhá efektivnímu zvládnutí stresových situací jak na pracovišti, tak v osobním životě.
 • Vysvětlení hlavních zásad předcházení vzniku neurotických poruch a psychosomatických chorob, které nejčastěji postihují manažery a snižují jejich práceschopnost.
 • Prevence syndromu „vyhoření“.
 • Odborné individuální poradenství v oblasti duševního a fyzického zdraví.

Péče o zákazníka v Call Centru

Zákaznický servis

 • Zlepšit a procvičit základní komunikační dovednosti v Call Centru.
 • Stanovit pravidla této specifické komunikace a pochopit její principy.

Obtížné situace

  • Pochopit principy komunikace v obtížných situacích.
  • Natrénovat zvládání krizových situací a komunikaci s obtížným zákazníkem.

  Prodej po telefonu

  • Natrénovat prodejní dovednosti.
  • Zvýšit schopnost prodávat po telefonu.
  • Uvědomit si rozdíly prodeje po telefonu a v osobním styku.

  Vymáhání pohledávek

  • Zlepšit úspěšnost vymáhání pohledávek po telefonu.
  • Posílit sebejistotu účastníků.
  • Oddělit profesionální a osobní roli.

Komunikační dovednosti pro vedení Call Centra

 • Zlepšit schopnost vedení a motivace pracovníků Call Centra. Procvičit obtížné i běžné komunikační situace.
 • Zvýšit schopnost sebereflexe.

Asertivita

 • Zlepšit svoje schopnosti v jednání a vyjednávání, v setrvání na svém stanovisku.
 • Naučit se veřejně vyslovovat hodnocení, vysvětlit žádoucí postupy, sdělovat nepříjemná rozhodnutí, urovnávat konflikty a řešit problémy.
 • Výrazně zvýšit svoji odolnost vůči stresu a schopnost vytvářet na pracovišti zdravé ovzduší.

Typologie a mimoslovní komunikace

 • Obohatit dosavadní komunikační vědomosti o znalost typologie a mimoslovní komunikace.
 • Pochopit princip individuálního přístupu v komunikaci.
 • Zvýšit profesionalitu osobního projevu zlepšením mimoslovní komunikace.
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
d2b - Úvodní stránka

© 2011 development to business consulting | d2b.cz | created by AEF | Úvodní stránka Kontaktujte nás Najdete nás na Facebooku Fotogalerie