development to business consulting - Úvodní stránka

Zpětná vazba

- nástroj zvyšování efektivity tréninku -

Ke zpětné vazbě se můžeme vyjádřit z různých úhlů pohledu:

 • Zpětná vazba jako nástroj zvyšování kvality jednotlivých kurzů, tzn. především zpětná vazba od účastníků kurzu vůči realizátorům vzdělávací akce.
 • Zpětná vazba zaměřená na zvyšování efektivity systému vzdělávání pomocí stanovování cílů a systému testování získaných znalostí a dovedností.

Zpětná vazba jako nástroj zvyšování kvality jednotlivých kurzů


 • Na závěr kurzu vždy lektor provádí zpětnou vazbu. Posluchači se jednotlivě před skupinou vyjadřují k tomu, jak kurz naplnil jejich očekávání a ke způsobu vedení kurzu.
 • Na závěr kurzu obdrží posluchači dotazník, ve kterém se vyjadřují k programu kurzu, výkonu lektora, srozumitelnosti výkladu, kvalitě učebních pomůcek, navrhují zlepšení, ... Tento dotazník může být anonymní. Dotazník umožňuje kvantifikaci a porovnání. Výpovědi posluchačů uvedené v dotazníku administrovaném bezprostředně na závěr kurzu mohou být výrazně ovlivněny aktuálním pocity a atmosférou skupiny. Proto je vhodné použít ještě další dotazník s časovým odstupem.
 • Dotazník s časovým odstupem, ve kterém se posluchači vyjadřují k programu kurzu, výkonu lektora, srozumitelnosti výkladu, kvalitě učebních pomůcek, navrhují zlepšení, ... Časový odstup umožňuje objektivněji posoudit přínosnost kurzu pro praxi a posoudit míru utkvělých znalostí a dovedností.

Zpětná vazba zaměřená na zvyšování efektivity systému vzdělávání


 • Akční plány - každý posluchač si na závěr kurzu vytvoří svůj individuální akční plán uplatňování nabytých znalostí a dovedností ve své praxi. Akční plán se tvoří na základě připraveného formuláře, který posluchače vede k tomu, aby stanovené cíle byly „SMART“.
 • Samostatné rozvojové individuální úkoly na období mezi kurzy - pokud je vzdělávací projekt postaven jako seriál na sebe navazujících kurzů s časovým odstupem, je vhodné, aby posluchači v mezidobí pracovali na samostatných úkolech. Buď se jedná o dlouhodobé úkoly, které vyžadují v praxi využívat znalosti z předcházejících kurzů, nebo jde o sběr konkrétních podkladů pro další kurz. Posluchači pracují pomocí strukturovaných pracovních deníků. Práce s deníkem na kurzu napomáhá lektorovi k tomu, aby se skupina soustředila na řešení konkrétních pracovních problémů. Práce s deníkem umožňuje kontrolovat, nakolik se daří získané znalosti a dovednosti požívat a využívat v praxi. Při vhodné volbě složení tréninkových skupin (např. mistři z jednoho závodu) může být seriál kurzů pojat více jako koučování a může být zaměřen více řešitelsky.
 • Systém testování znalostí a dovedností - ověřování znalostí posluchačů na závěr kurzu pomocí znalostního testu, řešením případové studie nebo absolvováním rolové komunikační hry monitorované videokamerou. Výsledky tohoto testování slouží jako podklad pro stanovení dalších potřeb vzdělávání pracovníků.

Pokud je vzdělávání tvořeno jako seriál na sebe navazujících kurzů, je vhodné zavést institut postupových a případně i závěrečných zkoušek, jejichž absolvování je podmínkou k postupu do následujícího kurzu.

Závěrečné zkoušky probíhají na konci kurzu a lektor jejich prostřednictvím ověřuje, zda jednotliví účastníci zvládli probírané téma. Jsou realizovány zpravidla písemným testem doplněným o řešení modelové situace.

Postupové zkoušky prověřují znalosti a dovednosti získané v předcházejících kurzech formou písemného testu nebo řešení případových studií či rolových her.

Doporučujeme, aby jedním z postupových kritérií byly i samostatné individuální rozvojové úkoly dokumentované prací s deníkem, tak jak je uvedeno výše.

Vedle práce s deníkem je možné použít i jiné metody ověřování znalostí a dovedností, založené na pořízení a následném rozboru záznamu reálného pracovního výkonu v praxi (rozbor nahrávky hodnotícího rozhovoru s podřízeným, časový snímek dne, Mystery Shopping pro obchodníky, ...), což však vyžaduje ze strany zadavatele splnění určitých podmínek ve smyslu zákona 101 (ochrana osobních údajů).

Máme dobrou zkušenost se vzdělávacími projekty, které jsou dobrovolné, a splnění závěrečných zkoušek po každém kurzu se nějakým způsobem promítá do hodnocení a odměňování zaměstnanců (úspěšných posluchačů).

 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
d2b - Úvodní stránka

© 2011 development to business consulting | d2b.cz | created by AEF | Úvodní stránka Kontaktujte nás Najdete nás na Facebooku Fotogalerie